Autorisert regnskapsførerselskap                                                 +47 95 99 34 44                                                 post@firmakompetanse.no

Hvordan digitalisere bedriften

Noen ganger kan det å beholde gamle måter å gjøre ting på føles trygt. Mange bedrifter har derfor gamle rutiner og ineffektive måter å drive på. Digitalisering av bedriften vil bidra til å gjøre bedriften mer lønnsom på sikt og gjøre bedriften din mer attraktiv ovenfor samarbeidspartnere. En annen stor fordel ved å digitalisere bedriften er økt fleksibilitet. Med skybaserte løsninger kan alle i bedriften jobbe fra hvor som helst så lenge det er tilgang til internett. På den måten er man ikke avhengig av å sitte på kontoret for å gjøre jobben.

Nedenfor har vi skrevet noen grep for å digitalisere bedriten

 • Motta faktura via EHF eller e-post direkte i regnskapssystemet

  EHF-faktura er en elektronisk faktura som sendes direkte fra avsender til mottakers økonomisystem. Fakturaen er standardisert som gjør det enklere for økonomisystemer å lese av fakturaen. På den måten kan du automatisere mye av det regnskapsrelaterte arbeidet.

  For mer info om hvordan sende og motta EHF faktura kan du lese her eller kontakt oss.
 • Motta og oppbevar mest mulig digitalt

  Forsøk å bruke mindre papir der det er mulig. Digitale dokumenter er gratis så fremt man har nok lagringsplass. På den måten slipper man å betale for selve papiret, arkiveringen og avfall. I tillegg hjelper du miljøet. Se på rutinene i selskapet og etter mulighetene for å digitalisere arbeidet.


På lang sikt er det også smart å satse på

 • Automatisering

  Automatiser så mye du kan slik at du ikke bruker mye tid på rutiner. Her kan bedriften spare mye tid og kostnader. Hvis bedriften bruker mye tid på enkle oppgaver kan man rådføre seg med en tredjepart for levering av automatiseringstjenester. De oppgavene som brukes mest bør prioriteres.
  Om det er vanskelig for bedriften å automatisere arbeidet bør man likevel sørge for at arbeidet kan bli utført uten å bli stoppet av trege programmer eller eldre datamaskiner. Om dette blir et problem bør man vurdere innkjøp av nytt utstyr.

Skatter du av de første 55.000 kronene du tjener?

Med fribeløpskort kan de som tjener under 55.000 kroner (pr. 2019) «søke om fritak» fra å betale skatt i Norge. Men vil fulltidsansatte som i snitt tjener langt over dette bli beskattet fra første krone, eller vil skatten ta hensyn til fribeløpet på inntekten før det beskattes?

Det korte svaret er at man kun betaler skatt av beløp som overstiger fribeløpet. En person som tjener over fribeløpet blir altså kun beskattet av overskytende beløp. Likevel beskattes man hver måned for slik at man ikke skal sitte igjen med all skatten på slutten av året. I Norge er skatten progressiv slik at skatten øker med størrelsen på årsinntekten, så selv om man ikke skatter av de første 55.000 kr vil skatten hver og en av oss betaler variere mye fra en person til en annen.

Skatter du av de første 55.000 kronene du tjener?

Man betaler kun skatt av beløp som overstiger fribeløpet, selv om man tjener langt mer enn dette.

Bør du velge lønn eller utbytte?

Et spørsmål vi ofte får er om det lønner seg å ta ut lønn eller utbytte. Svaret er som regel at det lønner seg med en kombinasjon av de to. Men hvordan skal denne kombinasjonen fordeles?

For de som kun ønsker et kort svar vil det oftest være mest gunstig å betale ut kr. 59.000 i lønn per måned. Har du overskudd ut over dette, lønner det seg å ta utbytte.

På den måten får du maksimalt ut av trygdeordningen. Det vil si opparbeidelse av pensjon og krav på sykepenger fra NAV dersom man ikke kan jobbe. Disse ordningene tar utgangspunkt i lønn og ikke utbytte, men det er en maksimal grense per år for opptjening. Grensen er på 7,1 G for opparbeidelse til pensjon, hvor 1 G for 2019 er kr. 99.858.
(utregning: 7,1 * 99.858 = 708.991 årslønn : 12 måneder = 59.000 kr per måned).

Som selvstendig næringsdrivende tar beregningen som regel utgangspunkt i gjennomsnittet av den pensjonsgivende årsinntekten for de siste 3 årene du har fått skatteoppgjør for, med mindre det har skjedd en varig endring. For andre ansatte er beregningen basert på lønn de siste 3 måneder.

Overskuddet er større enn ovennevnte beløp og du ønsker å gjøre utbytte.

Hvordan beregnes dette?

For 2019 er oppjusteringsfaktor 1,44 og utbytteskatt 22%. Et utbytte på 100.000 beskattes på denne måten:

100.000 * 1,44 = 144.000.
144.000 * 22% = 31.680.
Utbytte etter skatt blir
100.000 – 31.680 = 68.320.

Med andre ord så får man 68.320 kr utbetalt hvis man gjør et utbytte på 100.000. Vi har sett bort fra skjermingsfradrag i dette eksempelet.

Det er flere faktorer som er med til å påvirke hva som lønner seg, som for eksempel hvilke inntekter man har og hvor høye inntekter det dreier seg om. Derfor lønner seg derfor å ta kontakt med regnskapsfører for rådgivning til din situasjon. Kontakt oss her

Lønn eller utbytte F&Q

Bør man velger lønn eller utbytte?

Som en tommelfingerregel bør man utbetale kr. 59.000 i lønn per måned og overskytende i utbytte.

Hvordan beregnes skatt på utbytte?

For 2019 er oppjusteringsfaktor 1,44 og utbytteskatt 22%. Et utbytte på 100.000 blir grovt sett beskattes på denne måten:

100.000 * 1,44 = 144.000.
144.000 * 22% = 31.680.
Utbytte etter skatt blir
100.000 – 31.680 = 68.320.

Godt nyttår!

Vi ønsker alle et godt nytt år og håper alle har hatt en god start på det nye året. Vi ønsker også velkommen til nye kunder. Kjenner du noen som trenger en regnskapsfører så be de gjerne ta kontakt.

Som i 2019 vil vi fortsette med å gi dere spennende tips og oppdatere dere med viktige endringer i bransjen. Vi ser frem til et nytt innholdsrikt år!

Når sosiale medier og blogg blir til inntekt

Skillet mellom hobby- og næringsvirksomhet kan i noen tilfeller være vanskelig. Hvordan er det eksempelvis med de som driver Blogg eller Youtube med noen tusen abonnenter når man starter å tjene penger? Når går det fra å være en hobby- til å bli en jobb/næringsvirksomhet?

Først og fremst må du se på inntektene og utgiftene du har i forbindelse med aktiviteten. Dersom du har større inntekter enn utgifter er du mest sannsynligvis næringsdrivende. Som inntekter regnes ikke bare penger, men også andre ting av verdi som gaver og reiser. Som utgifter regnes det du betaler for tilknyttet virksomheten, eksempelvis PC eller kamera. Om du er usikker på om du driver hobby- eller næringsvirksomhet er det Skatteetaten som bestemmer.

Om du blir ansett som næringsdrivende gjelder ordinære skatteregler fra det landet virksomheten drives fra. Man kan fortsatt tjene opptil kr. 55.000 skattefritt dersom man ikke forventer å tjene over dette i løpet av et kalenderår. Før du må skatte må du altså anses som næringsdrivende og forvente å tjene over kr. 55.000.

Oppfyller du kriteriene ovenfor må du skatte av overskuddet. På den andre siden får skattefradrag for utgiftene dine tilknyttet virksomheten. Du kan også kreve fradrag for inngående merverdiavgift hvis du er registrert i Merverdiavgiftsregisteret.

Vi har laget et enkelt eksempel nedenfor.

Det kan være om du mottar en genser som koster kr. 1000 eks. moms i nettbutikk fra en leverandør. Man må da betale skatt av denne genseren. La oss si at skattesatsen er 25%. Du må da betale kr. 250 i skatt for genseren. (utregning: kr. 1000 * 25% skatt = kr. 250).

I tillegg kan det være at leverandøren betaler deg kr 2.000 for at du reklamerer for denne genseren. Nå må du i tillegg betale kr. 500 i skatt.

Totalt har du nå fått en genser og kr. 2.000. Av dette må du betale kr. 750 i skatt.

Mottatt varer man ikke vil ha?

For å slippe å betale skatt av et mottatt produkt har man mulighet til å sende dette tilbake eller kaste dette. Hvis dette blir gjort er det viktig å dokumentere dette.

Det kan være smart å rådføre seg med en regnskapsfører for å sikre seg at dokumentasjonen og regnskapet blir ført riktig.

Skatt på blogg- / youtube inntekter F&Q

Når må du skatte av blogginntekt?

Dersom du har større inntekter enn utgifter er du mest sannsynligvis næringsdrivende. Når du er næringsdrivende må du skatte.

Hvor mye må du skatte av gaver når du blogger?

Du må betale ca. 25% av innkjøpsverdien av gaven i skatt.

Hvordan beregnes skatt på inntekt når man blogger?

Eksempel med skattesats på 25%:
En leverandøren betaler deg kr 2.000 for at du reklamerer. Du betaler kr. 500 i skatt.
Utregning: 25% * 2.000 = 500 kr.

Firmakompetanse AS
Ta kontakt med oss

  Firmakompetanse AS
  Send us a message