Autorisert regnskapsførerselskap                                                 +47 95 99 34 44                                                 post@firmakompetanse.no

Nye permitteringsregler for ansatte og koronavirus

Midlertidig regler

På grunn av omstendighetene rundt koronaviruset har myndighetene besluttet å legge inn midlertidige regler for permittering av ansatte. Vi har laget en kort oversikt over aktuelle hastetiltak.

For selvstendig næringsdrivende

Et av forslagene fra Stortinget er at selvstendige næringsdrivende og frilansere skal få en sikring av inntekt på 80% av gjennomsnittet av siste 3 års inntekter begrenset til 6G. Kompensasjonen inntrer fra og med dag 17 etter inntektsbortfallet. Dette vil skje så raskt NAV får på plass en teknisk løsning for ordningen.

For de permitterte

Permittering kan anses som en pause i arbeidsforholdet og er et middel arbeidsgiver kan bruke når det foreligger midlertidige omstedigheter som gjør det uforsvarlig eller umulig å opprettholde driften. Eksempler kan være mangel på arbeid, eller et virusutbrudd – som er svært aktuelt i dag. Hensikten er å forhindre at arbeidstaker mister jobben, og at den ansatte skal tilbake i arbeid etter permitteringstiden. Dersom det viser seg at omstendighetene ikke er midlertidig, men varige, må arbeidsgiver vurdere oppsigelse.

Hastetiltaket sikrer permitterte full lønn til og med dag 20. Arbeidsgivers plikt til å betale lønn ved permittering reduseres fra 15 til 2 dager. NAV overtar ansvaret for å betale arbeidstaker lønn de siste 18 dagene. Som permittert kan man søke dagpenger elektronisk på nav.no

Lærlinger og lavtlønnede

Inntektsgrensen for å ha rett på dagpenger reduseres til 0,75G og lærlinger som mister lærlingplassen som følge virusutbruddet skal sikres lønn på nivå med lærlingelønnen.

Spør oss!

Vi tilbyr assistanse i forbindelse med prosedyrer rundt permitteringer. Vi svarer også på spørsmål rundt lønn der arbeidstaker er i karantene eller er smittet av viruset. Kontakt oss via kontaktskjema eller ring oss i dag.

 • 1G er for tiden 99.858 kr.
 • Denne artikkelen er oppdatert 17.03.2020 og det kan bli gjort raske endringer som følge av nye hastetiltak.

Når må man skatte av bil i jobb?

Tre ulike typer

Først er det viktig å skille mellom firmabil, yrkesbil og privat bil i jobb. Det høres identisk ut, men de er ikke det.

Firmabil

Firmabil er en bil arbeidsgiver eier eller leaser igjennom firmaet. De ansatte får tilgang til å bruke firmabilen ved behov. Hvordan beskatningen blir er avhengig av bilens alder, hvor langt du kjører og type bil. Vi har laget en oversikt over beskatning av firmabil her:

 • Bruker av bilen beskattes for 30 % av bilens nypris inntil 314.400 kr, og 20% av overskytende.
 • Hvis det er elbil blir beskatningsgrunnlaget 60 % av dette igjen.
 • For biler eldre enn 3 år beskatningsgrunnlaget 75 %.
 • For biler som kjøres mer enn 40.000 km i yrkessammenheng i året blir beskatningsgrunnlaget 75 %.

  Om de to sistnevnte vilkår oppfylles blir beskatningsgrunnlaget 0,75 * 0,75 = 56,25 %

Eksempel Firmabil:
Utgangspunkt: el-bil, 5 år gammel, nypris 500.000 kr, hvor det kjøres 10.000 km årlig:

314.000 kr * 30 %= 94.320 kr
(500.000 kr – 314.400 kr) * 20 %= 37.120 kr
94.320 kr + 37.120 kr= 131.440 kr
131.440 kr * 60 % el-bil= 78.864 kr
78.864 kr * 75 % eldre enn 3 år = 59.148

59.148 kr vil anses som inntekt per år og vil bli beskattet. Om bilen eksempelvis brukes fast av en ansatt i 6 måneder, skal den ansatte skatte 6 måneder av 59.148 kr. Beregningen blir slik: 59.148 kr / 12 mnd = 4.929 kr. 4.929 kr * 6 mnd = 29.574 kr. Dette beløpet skal den ansatte skatte av.

Yrkesbil

Yrkesbil er bil hvor arbeidsgiver driver enkeltpersonforetak eller ansvarlig selskap, og bruker bil i jobb og gjerne i privat sammenheng. En viktig ting å bemerke seg her er regelen om maks 6.000 km årlig kjørelengde. Dersom man kjører under dette anses det som å eie bilen privat, og man kan skrive kilometergodtgjørelse og få dette som skattefradrag i bedriften. For bompenger, parkering og lignende får du også fradrag hvis det er gjort i yrkessammenheng. Husk å spare på kvitteringer.

Vurderer du å starte for deg selv? Se vårt tidligere innlegg ved å trykke her

Om man kjører over 6.000 km må alle utgifter for bilen føres i regnskapet (bensin, forsikring osv.) Dette får du fradrag for, men noe tilbakeføres for å veie opp for privat bruk av bilen. Det beløpet som tilbakeføres kan vi kalle «tilbakeføringbeløpet» og er beløp du må skatte av. Tilbakeføringbeløpet kan regnes på samme måte som firmabil, men det er andre satser. Her er satsene 30 % under 303.900 kr, 17% av overskytende og 50 % for el-bil.

I tillegg medfølger en begrensning på at man maksimalt skal skatte 75 % av samlede kostnader for bilen inkludert verditap, jf. Skatteloven §6-12

Begrensningen kan regnes slik: ((nypris * 17 %) + alle utgifter)) * 0,75 = maksimalt skattepliktig grunnlag. Dette er for å veie opp for ulempen med å bli beskattet når du bruker bilen i privat sammenheng.

Privat bil

Privat bil i jobb der ansatte eier bilen selv, som de også bruker til/fra og i jobb. Normale satser for kjøregodtgjørelse gjelder.

For 2020 er kjøregodtgjørelse 4,03 kr per km hvorav 3,5 kr er skattefrie. Du får tillegg på 1 kr for per ekstra passasjer, om du kjører med tilhenger og om du kjører på anleggsvei. Det er mulig å avtale bedre vilkår på kjøregodtgjørelsen.

Om for eksempel sjefen ønsker at du har en representativ bil i forbindelse med jobb kan man diskuterer en høyere kjøregodtgjørelse.

Info:

Det vi definerer som «nypris» i innlegget er ikke nødvendigvis den prisen man har kjøpt bilen for. Staten har egne listepriser på nye biler, se listen her for å finne verdien på din bil: Skatteetaten-listepris

Våre satser har tatt utgangspunkt i personbiler. Andre biler, typisk lastebil o.l. kan ha andre satser.

Satsene er oppdatert per 03.03.2020.

Kontakt oss for rådgivning: post@firmakompetanse.no

Hvordan digitalisere bedriften

Noen ganger kan det å beholde gamle måter å gjøre ting på føles trygt. Mange bedrifter har derfor gamle rutiner og ineffektive måter å drive på. Digitalisering av bedriften vil bidra til å gjøre bedriften mer lønnsom på sikt og gjøre bedriften din mer attraktiv ovenfor samarbeidspartnere. En annen stor fordel ved å digitalisere bedriften er økt fleksibilitet. Med skybaserte løsninger kan alle i bedriften jobbe fra hvor som helst så lenge det er tilgang til internett. På den måten er man ikke avhengig av å sitte på kontoret for å gjøre jobben.

Nedenfor har vi skrevet noen grep for å digitalisere bedriten

 • Motta faktura via EHF eller e-post direkte i regnskapssystemet

  EHF-faktura er en elektronisk faktura som sendes direkte fra avsender til mottakers økonomisystem. Fakturaen er standardisert som gjør det enklere for økonomisystemer å lese av fakturaen. På den måten kan du automatisere mye av det regnskapsrelaterte arbeidet.

  For mer info om hvordan sende og motta EHF faktura kan du lese her eller kontakt oss.
 • Motta og oppbevar mest mulig digitalt

  Forsøk å bruke mindre papir der det er mulig. Digitale dokumenter er gratis så fremt man har nok lagringsplass. På den måten slipper man å betale for selve papiret, arkiveringen og avfall. I tillegg hjelper du miljøet. Se på rutinene i selskapet og etter mulighetene for å digitalisere arbeidet.


På lang sikt er det også smart å satse på

 • Automatisering

  Automatiser så mye du kan slik at du ikke bruker mye tid på rutiner. Her kan bedriften spare mye tid og kostnader. Hvis bedriften bruker mye tid på enkle oppgaver kan man rådføre seg med en tredjepart for levering av automatiseringstjenester. De oppgavene som brukes mest bør prioriteres.
  Om det er vanskelig for bedriften å automatisere arbeidet bør man likevel sørge for at arbeidet kan bli utført uten å bli stoppet av trege programmer eller eldre datamaskiner. Om dette blir et problem bør man vurdere innkjøp av nytt utstyr.

Skatter du av de første 55.000 kronene du tjener?

Med fribeløpskort kan de som tjener under 55.000 kroner (pr. 2019) «søke om fritak» fra å betale skatt i Norge. Men vil fulltidsansatte som i snitt tjener langt over dette bli beskattet fra første krone, eller vil skatten ta hensyn til fribeløpet på inntekten før det beskattes?

Det korte svaret er at man kun betaler skatt av beløp som overstiger fribeløpet. En person som tjener over fribeløpet blir altså kun beskattet av overskytende beløp. Likevel beskattes man hver måned for slik at man ikke skal sitte igjen med all skatten på slutten av året. I Norge er skatten progressiv slik at skatten øker med størrelsen på årsinntekten, så selv om man ikke skatter av de første 55.000 kr vil skatten hver og en av oss betaler variere mye fra en person til en annen.

Skatter du av de første 55.000 kronene du tjener?

Man betaler kun skatt av beløp som overstiger fribeløpet, selv om man tjener langt mer enn dette.

Bør du velge lønn eller utbytte?

Et spørsmål vi ofte får er om det lønner seg å ta ut lønn eller utbytte. Svaret er som regel at det lønner seg med en kombinasjon av de to. Men hvordan skal denne kombinasjonen fordeles?

For de som kun ønsker et kort svar vil det oftest være mest gunstig å betale ut kr. 59.000 i lønn per måned. Har du overskudd ut over dette, lønner det seg å ta utbytte.

På den måten får du maksimalt ut av trygdeordningen. Det vil si opparbeidelse av pensjon og krav på sykepenger fra NAV dersom man ikke kan jobbe. Disse ordningene tar utgangspunkt i lønn og ikke utbytte, men det er en maksimal grense per år for opptjening. Grensen er på 7,1 G for opparbeidelse til pensjon, hvor 1 G for 2019 er kr. 99.858.
(utregning: 7,1 * 99.858 = 708.991 årslønn : 12 måneder = 59.000 kr per måned).

Som selvstendig næringsdrivende tar beregningen som regel utgangspunkt i gjennomsnittet av den pensjonsgivende årsinntekten for de siste 3 årene du har fått skatteoppgjør for, med mindre det har skjedd en varig endring. For andre ansatte er beregningen basert på lønn de siste 3 måneder.

Overskuddet er større enn ovennevnte beløp og du ønsker å gjøre utbytte.

Hvordan beregnes dette?

For 2019 er oppjusteringsfaktor 1,44 og utbytteskatt 22%. Et utbytte på 100.000 beskattes på denne måten:

100.000 * 1,44 = 144.000.
144.000 * 22% = 31.680.
Utbytte etter skatt blir
100.000 – 31.680 = 68.320.

Med andre ord så får man 68.320 kr utbetalt hvis man gjør et utbytte på 100.000. Vi har sett bort fra skjermingsfradrag i dette eksempelet.

Det er flere faktorer som er med til å påvirke hva som lønner seg, som for eksempel hvilke inntekter man har og hvor høye inntekter det dreier seg om. Derfor lønner seg derfor å ta kontakt med regnskapsfører for rådgivning til din situasjon. Kontakt oss her

Lønn eller utbytte F&Q

Bør man velger lønn eller utbytte?

Som en tommelfingerregel bør man utbetale kr. 59.000 i lønn per måned og overskytende i utbytte.

Hvordan beregnes skatt på utbytte?

For 2019 er oppjusteringsfaktor 1,44 og utbytteskatt 22%. Et utbytte på 100.000 blir grovt sett beskattes på denne måten:

100.000 * 1,44 = 144.000.
144.000 * 22% = 31.680.
Utbytte etter skatt blir
100.000 – 31.680 = 68.320.

Firmakompetanse AS
Ta kontakt med oss

  Firmakompetanse AS
  Send us a message