Autorisert regnskapsførerselskap                                                 +47 95 99 34 44                                                 post@firmakompetanse.no

Midlertidige regler om lav sats, adgang til å bruke digitale møter og permitterte pensjonsordninger forlenges

For å avlaste bedrifter og hindre smittespredning i koronatidene er det gjort en rekke midlertidige lovendringer. Flere av disse lovendringene er nå forlenget.

Lav mva sats

Den lave mva-satsen ble i april midlertidig redusert fra 12 % til 6 %. Det er nå vedtatt å beholde satsen på 6 % ut året som et koronatiltak. Lav mva sats omfatter blant annet persontransport og overnattingsvirksomhet.

Digitale møter

Kravet til fysiske møter ble i mai midlertidig fjernet og erstattet med mulighet om å gjennomføre digitale møter. Disse forlenges frem til 01. juni 2021. Blant annet var hovedregelen før at man fysisk måtte avholde styremøter iht. aksjeloven. Dette kan nå avholdes digitalt.

Permitterte pensjonsordninger

De midlertidige reglene om at permitterte ansatte fortsetter sitt medlemskap i private tjenestepensjonsordninger forlenges til 30. juni 2021. Utgangspunktet i regelverket sier at permitterte ansatte skal meldes ut av pensjonsordningen med mindre dette er regulert i arbeidsavtalen. De midlertidige reglene gir arbeidsgivere muligheten til å beslutte at permitterte ansatte skal fortsette som medlemmer i pensjonsordningen.

Når trenger du revisor?

Mange bransjer og aksjeselskap har krav om å sende regnskapet til revisjon, men vanligvis er mindre selskap unntatt revisjonsplikten. Å sende regnskapet til revisjon betyr at man sender regnskapet til en revisor for en uavhengig granskning og undersøkelse om økonomisk informasjon og forhold.

Du trenger ikke revisor om:

 • driftsinntektene er lavere enn 6 millioner kroner
 • balansesummen er lavere enn 23 millioner kroner
 • gjennomsnittlig antall ansatte er 10 eller mindre

Når grensene passeres og virksomheten blir revisjonspliktig, inntrer revisjonsplikten neste regnskapsår.
Det er noen unntak for bransjer som har krav til revisor uansett størrelse. Dette gjelder om:

 • driver med apotek- eller advokatvirksomhet
 • er godkjent som entreprenør etter lotteriloven
 • er under tilsyn av Finanstilsynet
 • er pålagt revisjon av skatte- eller avgiftsmyndighetene
 • er morselskap i konsern og konsernet i sin helhet har
  – driftsinntekt som er 6 millioner kroner eller mer
  – balansesum på kroner 23 millioner eller mer, og
  – 10 eller flere ansatte

Eksempel

I 2019 har en bedrift inntekter på 5 millioner og tilfredsstiller de andre kravene for å ikke sende inn regnskapet til revisjon.
I 2020 har de inntekter på 10 millioner, og blir dermed revisjonspliktig for påfølgende år. De sender ikke inn regnskapet til revisjon dette året.
I 2021 har de inntekter på 5 millioner igjen, men de er revisjonspliktig fra i fjor og må sende inn regnskapet fra 2020 til revisjon.
I 2022 har de inntekter på 5 millioner, og trenger ikke sende inn til revisjon siden regnskapet fra 2021 legges til grunn.

Fravalg av revisjon

Skal du ikke ha revisjon for et selskap som allerede har registrert revisor, må du legge ved generalforsamlingsprotokoll i inneværende år som viser at selskapet har vedtatt fravalg av revisjon. Dette gjøres via samordnet registermelding.

Nb: det er litt forskjellig regler fra enkeltpersonsforetak, ansvarlig selskap og aksjeselskap. I dette innlegget har vi skrevet om aksjeselskap.

Tvangsmulkt gjeninnføres for a- og mva-meldinger

Fristen for å levere a-melding og mva-melding har ikke blitt utsatt i koronapandemien. Men frem til nå har du ikke blitt straffet med tvangsmulkt (bøter) hvis du har levert disse for sent, som var tilfellet før. Skatteetaten besluttet tidligere i år å fjerne tvangsmulkten midlertidig for at ikke bedrifter som allerede hadde problemer ikke ble straffet ytterligere. Nå som situasjonen er noe mer under kontroll blir tvangsmulkten gjeninnført.

Frist for tvangsmulkt

Fristen er 5. november for a-meldinger. For mva-meldinger vil tvangsmulkt bli aktuelt for 5. termin (september-oktober) med frist 10. desember.

NB: selv om for sen levering ikke ble straffet i denne perioden, anbefalte likevel skatteetaten å levere innen fristen slik at ansatte ligger inne med riktige opplysninger hvis de trenger ytelser fra det offentlige i denne perioden.

Fra 1.oktober 2020 gjelder nye salærsatser for inkassotjenester i Norge

Antall inkassokrav har aldri vært høyere, og det øker nesten hver dag. I 2018 skrev NRK en artikkel om at Norge er det landet i verden hvor det er mest lønnsomt å drive inkassoselskap.

Tidligere i år (2020) ble det sendt forslag fra regjeringen om å endre inkassoloven. I all hovedsak dreide det seg om å redusere gebyrene for inkassokrav. Bakgrunnen for dette er at store deler av inkassovirksomheten er blitt automatisert med årene og at det ikke lenger er en like stor jobb å kreve inn penger. Den som skylder penger skal betale for hva det faktisk koster å drive inn pengene.

De nye reglene for inkassoloven trer i kraft fra 01.10.2020. Det betyr at krav sendt til inkasso fra 1. oktober skal inneholde de nye satsene.

Viktigste endringer

De viktigste endringene er at gebyrene for purringer og inkassovarsler er halvert fra 70 til 35 kroner, og at inkassosalærene for krav opp til 500 kroner er redusert fra 350 til 175 kroner. Salærene for høyere krav er også redusert, men ikke like mye prosentvis.

Alle endringer

Nedenfor finner du alle endringene:

purring og inkassovarsel: 35 kroner

betalingsoppfordring som fordringshaveren selv har sendt: 105 kroner

lett salær krav til og med 500 kroner: 175 kroner

lett salær krav til og med 1000 kroner: 245 kroner

lett salær krav til og med 2500 kroner: 280 kroner

lett salær krav til og med 10 000 kroner: 560 kroner

lett salær krav til og med 50 000 kroner: 1120 kroner

lett salær krav til og med 250 000 kroner: 2520 kroner

lett salær krav over 250 000 kroner: 5040 kroner

tungt salær er dobbelt så høyt som lett salær

satsene for gebyrmessig erstatning ved inndriving av egne pengekrav ved advokat der skyldneren har oversittet betalingsfristen i en betalingsoppfordring som fordringshaveren selv har sendt, er like høye som satsene for lett salær

utenfor forbrukerforhold, er satsene for lett salær, tungt salær og inndriving av egne pengekrav ved advokat halvannen ganger så høye

Referanse: regjeringen.no

Låne penger av eget aksjeselskap

Det er tillatt å låne penger til eget aksjeselskap, og at aksjeselskapet ditt låner deg penger. Vi tar deg gjennom reglene i korte trekk.

Låneavtale er viktig

Om du enten skal låne penger til bedriften din eller om bedriften din skal låne deg penger, så er det viktig å ha en låneavtale. Låneavtalen må være reell og minimum inneholde:

 • Hvem som er forpliktet
 • Lånebeløpets størrelse
 • Rentebetingelser
 • Tilbakebetalingsbetingelser

Låne penger til eget aksjeselskap

De pengene som er lånt ut til bedriften fra privat lomme kan tas tilbake skattefritt. Hvis du skal kreve renter av eget firma må du skatte av overskuddet. Firma må i så fall føre det som utgift, og du som privatperson som inntekt. Fordelen med dette er at du betaler mindre skatt på renteinntekter enn lønn, ulempen er at det blir mer papirarbeid. Om det lønner seg må bedømmes i hvert tilfelle. Større lån gir større gevinst.

Låne penger fra aksjeselskap til deg selv

Å låne penger fra bedriften til seg selv er også tillatt, men det er flere regler. I utgangspunktet blir lån fra bedriften til deg selv ansett som utbytte og må skattes av. Det finnes noen unntak fra denne regelen:

 • Når långiver er finansforetak
 • Kreditt under kr. 100 000 fra selskap til aksjonær/deltaker dersom kreditten innfris innen 60 dager.
 • Kundefordringer som er et ledd i selskapets ordinære virksomhet, dersom fordringen innfris innen 30 dager
 • Kreditt eller sikkerhetsstillelse som ytes fra arbeidsgiver. Dette gjelder dersom arbeidstakeren ikke eier mer enn fem prosent av aksjene

Av disse er det mest vanlige å låne under kr. 100.000 og betale tilbake innen 60 dager.

I tillegg må lånet være innenfor selskapets frie egenkapital og det må stilles betryggende sikkerhet for lånet.

Firmakompetanse AS
Ta kontakt med oss

  Firmakompetanse AS
  Send us a message