Autorisert regnskapsførerselskap                                                 +47 95 99 34 44                                                 post@firmakompetanse.no

Dekker innreisekarantene for bedrifter

Regjeringen har besluttet å dekke noen av kostnadene knyttet til utenlandsk arbeidskraft og innreisekarantene for bedrifter.

Egnet oppholdssted

Bedrifter som er avhengig av utenlandsk arbeidskraft fikk for to uker siden beskjed om at ansatte fra utlandet måtte sitte 10 dager i korona-karantene ved ankomst til Norge. Regelen innebærer at utenlandske innreisende må være på egnet oppholdssted eller korona-hotell hvor egenandelen er 500 kr per døgn, det vil si 5.000 kr for 10 dager. I tillegg må bedriftene sørge for kosthold, lønn og oppfølging. For at dette ikke de bedriftene som i dag allerede sliter skal gå konkurs, har regjeringen besluttet å dekke noen av kostnadene knyttet til innreisekarantenen.  

Kompensasjon

Dekningen vil ligge på omkring 800-1.000 kr per døgn per arbeidstaker. Den er ikke beregnet til å dekke alle de faste kostnadene knyttet til innreisekarantenen, kun deler av den. Ordningen vil foreløpig gjelde fra 01. november 2020 og ut februar 2021.

Unntak

Dersom innreisende kan dokumentere at de har gjennomgått korona og blitt friske innen de 6 siste månedene kan de unngå karantene. De som er bosatt i eller eier bolig i Norge slipper å bo på karantenehotell, mot å være i egen bolig. Det er flere unntak, disse kan leses om på regjeringen.no.

Foreløpig er det ikke bestemt hvem som skal forvalte eller hvordan man søker om ordningen. Vi legger ut en oppdatering når dette er avklart.

Midlertidige regler for sykepenger, omsorgspenger og dagpenger forlenges

Mistanke om sykdom eller fravær av arbeid tilknyttet covid-19 gir rett til sykepenger. Av de som ble arbeidsledig på grunn av korona er fortsatt en tredjedel ikke tilbake i arbeid. Midlertidige regler for sykepenger, omsorgspenger og dagpenger fortsetter ut juni 2021 og kvotene vil bli doblet i 2021.

Omsorgspenger

Omsorgspenger blir også kalt «hjemme med sykt barn penger». Les mer om hvor mange omsorgsdager du har rett på ved å trykke her. En familie som vanligvis har rett på 20 dager omsorgsdager, vil få 40 dager neste år.

Dagpenger

Den forhøyede dagpengesatsen som skulle vare til nyåret er også utvidet ut mars 2021. Regjeringen skriver: «Forhøyet dagpengesats: dagpengene gis med 80 prosent av de første 3G, og deretter med 62,4 prosent opp til 6G». Dette betyr at de som tjener under 300.000 kr i året tjener mest i prosent på ordningen.»

Midlertidige regler om lav sats, adgang til å bruke digitale møter og permitterte pensjonsordninger forlenges

For å avlaste bedrifter og hindre smittespredning i koronatidene er det gjort en rekke midlertidige lovendringer. Flere av disse lovendringene er nå forlenget.

Lav mva sats

Den lave mva-satsen ble i april midlertidig redusert fra 12 % til 6 %. Det er nå vedtatt å beholde satsen på 6 % ut året som et koronatiltak. Lav mva sats omfatter blant annet persontransport og overnattingsvirksomhet.

Digitale møter

Kravet til fysiske møter ble i mai midlertidig fjernet og erstattet med mulighet om å gjennomføre digitale møter. Disse forlenges frem til 01. juni 2021. Blant annet var hovedregelen før at man fysisk måtte avholde styremøter iht. aksjeloven. Dette kan nå avholdes digitalt.

Permitterte pensjonsordninger

De midlertidige reglene om at permitterte ansatte fortsetter sitt medlemskap i private tjenestepensjonsordninger forlenges til 30. juni 2021. Utgangspunktet i regelverket sier at permitterte ansatte skal meldes ut av pensjonsordningen med mindre dette er regulert i arbeidsavtalen. De midlertidige reglene gir arbeidsgivere muligheten til å beslutte at permitterte ansatte skal fortsette som medlemmer i pensjonsordningen.

Når trenger du revisor?

Mange bransjer og aksjeselskap har krav om å sende regnskapet til revisjon, men vanligvis er mindre selskap unntatt revisjonsplikten. Å sende regnskapet til revisjon betyr at man sender regnskapet til en revisor for en uavhengig granskning og undersøkelse om økonomisk informasjon og forhold.

Du trenger ikke revisor om:

 • driftsinntektene er lavere enn 6 millioner kroner
 • balansesummen er lavere enn 23 millioner kroner
 • gjennomsnittlig antall ansatte er 10 eller mindre

Når grensene passeres og virksomheten blir revisjonspliktig, inntrer revisjonsplikten neste regnskapsår.
Det er noen unntak for bransjer som har krav til revisor uansett størrelse. Dette gjelder om:

 • driver med apotek- eller advokatvirksomhet
 • er godkjent som entreprenør etter lotteriloven
 • er under tilsyn av Finanstilsynet
 • er pålagt revisjon av skatte- eller avgiftsmyndighetene
 • er morselskap i konsern og konsernet i sin helhet har
  – driftsinntekt som er 6 millioner kroner eller mer
  – balansesum på kroner 23 millioner eller mer, og
  – 10 eller flere ansatte

Eksempel

I 2019 har en bedrift inntekter på 5 millioner og tilfredsstiller de andre kravene for å ikke sende inn regnskapet til revisjon.
I 2020 har de inntekter på 10 millioner, og blir dermed revisjonspliktig for påfølgende år. De sender ikke inn regnskapet til revisjon dette året.
I 2021 har de inntekter på 5 millioner igjen, men de er revisjonspliktig fra i fjor og må sende inn regnskapet fra 2020 til revisjon.
I 2022 har de inntekter på 5 millioner, og trenger ikke sende inn til revisjon siden regnskapet fra 2021 legges til grunn.

Fravalg av revisjon

Skal du ikke ha revisjon for et selskap som allerede har registrert revisor, må du legge ved generalforsamlingsprotokoll i inneværende år som viser at selskapet har vedtatt fravalg av revisjon. Dette gjøres via samordnet registermelding.

Nb: det er litt forskjellig regler fra enkeltpersonsforetak, ansvarlig selskap og aksjeselskap. I dette innlegget har vi skrevet om aksjeselskap.

Tvangsmulkt gjeninnføres for a- og mva-meldinger

Fristen for å levere a-melding og mva-melding har ikke blitt utsatt i koronapandemien. Men frem til nå har du ikke blitt straffet med tvangsmulkt (bøter) hvis du har levert disse for sent, som var tilfellet før. Skatteetaten besluttet tidligere i år å fjerne tvangsmulkten midlertidig for at ikke bedrifter som allerede hadde problemer ikke ble straffet ytterligere. Nå som situasjonen er noe mer under kontroll blir tvangsmulkten gjeninnført.

Frist for tvangsmulkt

Fristen er 5. november for a-meldinger. For mva-meldinger vil tvangsmulkt bli aktuelt for 5. termin (september-oktober) med frist 10. desember.

NB: selv om for sen levering ikke ble straffet i denne perioden, anbefalte likevel skatteetaten å levere innen fristen slik at ansatte ligger inne med riktige opplysninger hvis de trenger ytelser fra det offentlige i denne perioden.

Firmakompetanse AS
Ta kontakt med oss

  Firmakompetanse AS
  Send us a message