Autorisert regnskapsførerselskap                                                 +47 95 99 34 44                                                 post@firmakompetanse.no

Fradrag for hjemmekontor

Både nå og i etterkant av koronaviruset er det flere som kommer til å jobbe hjemmefra i større grad enn tidligere. I dette innlegget går vi gjennom reglene for hjemmekontor og fradrag.

Hovedregelen er at hvis du bruker et av rommene i boligen din kun som kontor har du rett på å få fradrag. Dersom du bruker rommet til for eksempel stue og kontor så får du ikke fradrag.

Det skilles mellom 3 ulike boliger når vi snakker om hjemmekontor og disse er: fritaksbehandlet, regnskapsbehandlet og leid bolig.

Fritaksbehandlet bolig

Fritaksbehandlet bolig er den mest vanlige og er bolig som du selv eier. I tillegg til at du bor der selv kan du leie ut opptil 50% av boligen. For denne typen bolig får du en fast sats på kr. 1.850 i fradrag per år. Satsen forblir den samme selv om kontoret ikke blir brukt hver dag.

Alternativt til den faste summen på kr. 1.850 kan du velge å få fradrag for de faktiske utgiftene for kontoret. Det må sannsynliggjøres at disse utgiftene ikke gjelder boligdelen av huset.

Regnskapsbehandlet bolig

Regnskapsbehandlet bolig er bolig som ikke er fritaksbehandlet bolig. Hvis mer enn 50% av boligen er utleid for mer enn kr. 20.000 i året skal den regnskapsbehandles. Den skal også regnskapsbehandles hvis den har 3 eller flere selvstendige boenheter.  

Delen av kostnadene som faller på hjemmekontoret føres i næringsoppgaven (RF-1175 i post 7700), og skal derfor trekkes ut av skjemaet for utleie av fast eiendom.

Leid bolig

I den siste kategorien er leid bolig. Leier du bolig og har et rom som utelukkende brukes som kontor kan du få fradrag for den delen av boligen. Eksempelvis om utleieboligen er på 100 kvm og kontoret er på 10 kvm (dvs 10% av størrelsen), så får du fradrag for 10% av utleien. Er leien 120.000 i året tilsvarer dette 12.000 kr i fradrag.

Leiekostnadene som gjelder hjemmekontoret føres i post 6300 i næringsoppgaven.

Hva så med pendlere? Pendlerbolig som benyttes i arbeidsforhold utenfor hjemmet anses ikke som skatteyter sitt hjem. Det er ikke fradrag for utgifter for pendlere. Dette gjelder likevel bare så lenge det er mulig å lage mat i boligen. Hvis dette ikke er mulig kan du ha krav på kost, se egne satser ved å trykke her

Obs!
Den dagen du vurderer å selge bolig med hjemmekontor som er benyttet til egen virksomhet er det viktig å være klar over at hjemmekontoret vil bli skattepliktig. Dette gjelder selv om du oppfylles vilkårene for skattefritt salg.

Ta gjerne kontakt med oss for spørsmål.

Les mer om hvordan bil blir beskattet i jobbsammenheng ved å trykke her

Feriepenger i korte trekk

Hvorfor har vi feriepenger i Norge?

Norge som de fleste andre land har en ordning for å lønne de ansatte når de skal ha ferie. For når vi har ferie og ikke jobber, så må vi fortsatt ha penger til å betale nødvendige utgifter. Feriepengene fungerer derfor som en lønnsslipp når man har ferie. Pengene betales som regel siste måned før ferien starter og for de fleste bedrifter er denne måneden juni.

Hvor mye feriepenger har en krav på?

Når vi snakker om feriepenger tilsvarer en uke kun 6 dager. Det er fordi vi fjerner søndag. I Norge har alle arbeidstakere krav på minimum 4 uker + 1 dag ferie. Dette gir en total på 25 dager.

Arbeidsgiver plikter å betale feriepenger til sine ansatte. Satsen skal være minimum 10,2% av feriepengegrunnlaget. Beløpet og antall feriedager kan avtales høyere med arbeidsgiver.
(Grunnen til at vi sier feriepengegrunnlag og ikke lønn, er at det er noen kostnader som trekkes fra lønnen før feriepengene beregnes. Du får ikke feriepenger for blant annet reiseutgifter og mobilutgifter).

De aller fleste bedrifter gir imidlertid ansatte 5 uker ferie, med en sats på 12%. Dette skyldes en tariffavtale mellom fagforeninger og bedrifter i 2000/2001, og er ikke lovfestet i ferieloven.

Ansatte over 60 år har krav på en uke ekstra ferie.

Må man ta ut ferie?

Arbeidsgiver plikter å sørge for at alle ansatte tar ferie, og den ansatte har plikt til å ta ferie. Arbeidstaker kan kreve 3 uker sammenhengene ferie. Ferie ut over dette bestemmes av arbeidsgiver. Hvis den ansatte ikke tar ut ferie overføres feriedagene til neste kalenderår.

Arbeidstaker har ikke lov til å få utbetalt penger som erstatning for de feriedagene man ikke har brukt. Ferien må tas ut i feriedager og ikke penger. Det eneste tilfellet hvor feriedager kan omgjøres til penger er ved opphør av arbeidsforhold. I så fall betales feriepengene ut som lønn siste arbeidsdag.

Feriepengene er egentlig en skatt arbeidstakere betaler for mye gjennom året. Det fungerer som en slags «tvungen sparebørse» fra statens side for å sikre at arbeidstakere har råd til å ha ferie. For eksempel: om du har krav på 5 uker ferie, så betaler du i realiteten 12% ekstra i skatt hver måned som du får tilbake i det som kalles feriepenger.

Kompensasjonsordning for bedrifter under corona

Hvem kan få kompensasjon?

Hvis bedriften har gått med en omsetningssvikt på mer enn 20% i mars og 30% i april gir det grunnlag for kompensasjon på noen faste unngålige utgifter. Dersom bedriften har vært fleksibel og funnet andre måter å tjene penger på slik at omsetningssvikten ikke har nådd disse nivåene får man ikke dekket utgiftene.

Ordningen skal hjelpe levedyktige bedrifter gjennom krisen ved å dekke utgifter som blant annet leie av lokale, leie av maskiner, strøm, forsikringer og lignende. Kompensasjon kan man søke om på denne nettsiden: https://kompensasjonsordning.no/

Beregningsgrunnlag

 • Bedrifter som ble tvangsstengt kan få dekket opptil 90% av de faste unngåelige kostnadene.
 • Øvrige bedrifter blir beregnet på denne måten, vi kan kalle det «formel 1»: Omsetningsfall i % * (faste kostnader – 10.000 kr egenandel) * 80%.
  Egenandelen på kr. 10.000 er en fast sum bestemt av regjeringen.
 • Nye bedrifter bruker januar og februar i år som grunnlag for beregning av kompensasjonen. Eldre bedrifter tar utgangspunkt i omsetningen samme periode i fjor, korrigert for vekst.
 • Sesongbedrifter (f.eks alpinsenter) er særlige sårbare og regjeringen jobber med en egen beregningsmodell, men per nå må de søke på normal måte.

Eksempel:

Husleie per år240.000 kr12 måneder40.000 kr per måned
Strøm5.000 kr1 måned5.000 kr per måned
Leie bil3.000 kr1 måned 3.000 kr per måned
Forsikringer per kvartal12.000 kr3 måneder4.000 kr per måned
Totalt52.000 kr per måned

Beregning med «formel 1»:

Omsetningsfall 70% * (52.000 kr – 10.000 kr) * 80% = 23.520 kr

Total kompensasjon for eksempel blir 23.520

 • Vi har brukt et omsetningsfall på 70% i vårt eksempel. Du må selv beregne omsetningfall og faste kostnader for din bedrift.
 • Kompensasjon må være minimum 5.000 kr for at det skal være gyldig.

For større bedrifter

Maks beløp for full dekning nevnt ovenfor er 30 millioner. Beløp over dette blir avkortet med 50%. Et konsern med mange foretak som søker om mer enn 30 millioner må sende en samlet søknad, med en oversikt over faste kostnader og omsetning for hvert av fortakene. For konsern som søker om dekning for mindre enn 30 millioner så kan foretakene søke hver for seg.

Ta kontakt med oss i dag for veiledning til din bedrift.

Oppdatert endring av frister for betaling av skatter og avgifter i koronatider.

Som en del av en rekke krisetiltak for koronaviruset har det blitt utsatt flere betalingsfrister av skatter og avgifter.

Her er noen viktige endringer det er verdt å merke seg:

 • Merverdiavgift første termin er utsatt fra 14. april til 10. juni 2020 (frist for betaling av merverdiavgift i primærnæring er ikke endret). Det er ikke nødvendig å søke om utsatt frist.
 • Forskuddsskatt for selvstendig næringsdrivende/personlige skattytere er utsatt fra 16. mars til 1. mai 2020
 • Forskuddsskatt for selskaper andre termin er utsatt fra 15. april til 1. september 2020
 • Arbeidsgiveravgift andre termin er utsatt fra 15. mai til 15. august 2020
 • Om du er personlig næringsdrivende eller har et AS er det varslet at tvangsmulkt midlertidig stoppes. Skatteetaten oppfordrer virksomheter til å levere oppgavene innen fristen.

Oppgavefristene er likevel uendret selv om betalingsfristen er utsatt.

Denne siden er oppdatert per 31.03.2020.

Ta gjerne kontakt med oss for de nyeste oppdateringene.

Nye permitteringsregler for ansatte og koronavirus

Midlertidig regler

På grunn av omstendighetene rundt koronaviruset har myndighetene besluttet å legge inn midlertidige regler for permittering av ansatte. Vi har laget en kort oversikt over aktuelle hastetiltak.

For selvstendig næringsdrivende

Et av forslagene fra Stortinget er at selvstendige næringsdrivende og frilansere skal få en sikring av inntekt på 80% av gjennomsnittet av siste 3 års inntekter begrenset til 6G. Kompensasjonen inntrer fra og med dag 17 etter inntektsbortfallet. Dette vil skje så raskt NAV får på plass en teknisk løsning for ordningen.

For de permitterte

Permittering kan anses som en pause i arbeidsforholdet og er et middel arbeidsgiver kan bruke når det foreligger midlertidige omstedigheter som gjør det uforsvarlig eller umulig å opprettholde driften. Eksempler kan være mangel på arbeid, eller et virusutbrudd – som er svært aktuelt i dag. Hensikten er å forhindre at arbeidstaker mister jobben, og at den ansatte skal tilbake i arbeid etter permitteringstiden. Dersom det viser seg at omstendighetene ikke er midlertidig, men varige, må arbeidsgiver vurdere oppsigelse.

Hastetiltaket sikrer permitterte full lønn til og med dag 20. Arbeidsgivers plikt til å betale lønn ved permittering reduseres fra 15 til 2 dager. NAV overtar ansvaret for å betale arbeidstaker lønn de siste 18 dagene. Som permittert kan man søke dagpenger elektronisk på nav.no

Lærlinger og lavtlønnede

Inntektsgrensen for å ha rett på dagpenger reduseres til 0,75G og lærlinger som mister lærlingplassen som følge virusutbruddet skal sikres lønn på nivå med lærlingelønnen.

Spør oss!

Vi tilbyr assistanse i forbindelse med prosedyrer rundt permitteringer. Vi svarer også på spørsmål rundt lønn der arbeidstaker er i karantene eller er smittet av viruset. Kontakt oss via kontaktskjema eller ring oss i dag.

 • 1G er for tiden 99.858 kr.
 • Denne artikkelen er oppdatert 17.03.2020 og det kan bli gjort raske endringer som følge av nye hastetiltak.
Firmakompetanse AS
Ta kontakt med oss


Levert av Ascentia AS
Firmakompetanse AS
Send us a message