Autorisert regnskapsførerselskap                                                 +47 95 99 34 44                                                 post@firmakompetanse.no

Kategori: Blogg

Låne penger av eget aksjeselskap

Det er tillatt å låne penger til eget aksjeselskap, og at aksjeselskapet ditt låner deg penger. Vi tar deg gjennom reglene i korte trekk.

Låneavtale er viktig

Om du enten skal låne penger til bedriften din eller om bedriften din skal låne deg penger, så er det viktig å ha en låneavtale. Låneavtalen må være reell og minimum inneholde:

 • Hvem som er forpliktet
 • Lånebeløpets størrelse
 • Rentebetingelser
 • Tilbakebetalingsbetingelser

Låne penger til eget aksjeselskap

De pengene som er lånt ut til bedriften fra privat lomme kan tas tilbake skattefritt. Hvis du skal kreve renter av eget firma må du skatte av overskuddet. Firma må i så fall føre det som utgift, og du som privatperson som inntekt. Fordelen med dette er at du betaler mindre skatt på renteinntekter enn lønn, ulempen er at det blir mer papirarbeid. Om det lønner seg må bedømmes i hvert tilfelle. Større lån gir større gevinst.

Låne penger fra aksjeselskap til deg selv

Å låne penger fra bedriften til seg selv er også tillatt, men det er flere regler. I utgangspunktet blir lån fra bedriften til deg selv ansett som utbytte og må skattes av. Det finnes noen unntak fra denne regelen:

 • Når långiver er finansforetak
 • Kreditt under kr. 100 000 fra selskap til aksjonær/deltaker dersom kreditten innfris innen 60 dager.
 • Kundefordringer som er et ledd i selskapets ordinære virksomhet, dersom fordringen innfris innen 30 dager
 • Kreditt eller sikkerhetsstillelse som ytes fra arbeidsgiver. Dette gjelder dersom arbeidstakeren ikke eier mer enn fem prosent av aksjene

Av disse er det mest vanlige å låne under kr. 100.000 og betale tilbake innen 60 dager.

I tillegg må lånet være innenfor selskapets frie egenkapital og det må stilles betryggende sikkerhet for lånet.

Reduksjon i arbeidsgiveravgiften som et koronatiltak

AGA redusert med 4 %

Arbeidsgiveravgiften (aga) blir redusert med 4 prosentenheter fra 14,1 til 10,1 for mai og juni 2020 for alle arbeidsgivere. Man sender fortsatt inn aga som normalt etter de vanlige satsene. Skatteetaten beregner så redusert aga, refunderer riktig beløp og sender så krav til arbeidsgiver. Forfall for mai og juni er utsatt til 15. oktober.

Ytelser som arbeidsgiver har fått refundert fra NAV inngår i beregningen av ny aga. Dette innebærer blant annet lønnskompensasjon for permitterte og sykepenger.

Her er et eksempel:

Reelt grunnlag100 000,00 kr
Lønnskompensasjon– 30 000,00 kr
SUM arbeidsgiveravgiftsgrunnlag70 000,00 kr
Beregnet aga 14,1 % av 70 0009 870,00 kr
Reduksjon aga 4 % av grunnlaget 70 000– 2 800,00 kr
Arbeidsgiveravgift å betale7 070,00 kr

Spart arbeidsgiveravgift blir i dette tilfellet 2.800 kr.

Lønnsstøtte til bedrifter innført

I juni skrev vi et innlegg om at regjeringen foreslo å gi lønnsstøtte til bedrifter. Dette er nå innført. Les innlegget her

Det er ikke gjort noen endringer for beregningen av lønnsstøtten, og måten vi beregner lønnsstøtten på i innlegget kan fortsatt brukes.

Arbeidsgiver kan søke støtte for juli og august, eller bare august. For å få støtte for begge månedene må den ansatte være tilbake i arbeid innen 1. juli. For å få støtte for august må den ansatte være tilbake i arbeid innen 1. august.

Søknadsskjemaet for lønnsstøtte åpner i oktober via skatteetaten. For mer informasjon se skatteetaten.no eller trykk på her

Hvordan blir det med ferie under korona?

Spørsmålet mange arbeidsgivere stiller seg i korona-tiden er om arbeidsgiver kan pålegge de ansatte ferie i stede for å permittere. Kort fortalt er svaret «ja», så lenge man forholder seg innenfor visse regler, og ferien ikke allerede er avtalt.

På den måten slipper arbeidsgiver å betale lønn i arbeidsgiverperioden og varslingstiden. Samtidig vil aktiviteten øke når mer åpner opp, og det blir mer behov for arbeid senere.

Arbeidstaker har fortsatt krav på 3 uker sammenhengende ferie i perioden 01. juni – 30. september, og arbeidsgiver kan ikke utsette hele ferien til neste år selv om de ansatte er permittert. For de fleste bedrifter er det derimot ikke krav om normal varslingsfrist på to måneder grunnet korona, jf. Ferieloven § 6 (2). Arbeidsgiver bør likevel forsøke å varsle så raskt det er mulig.

Ferie allerede avtalt

Hvis feriedagene allerede er avtalt må to vilkår oppfylles før arbeidsgiver kan gjøre endringer. 1) Endringen må være nødvendig av uforutsette hendinger. 2) Endring kan bare foretas når avvikling av den fastsatte ferien vil skape vesentlige driftsproblemer, og det ikke kan skaffes stedfortreder.

I disse tilfeller må arbeidstaker og arbeidsgiver ha en dialog, og eventuelle merutgifter som arbeidstaker skulle få må arbeidsgiver dekker. Dette utløser ingen skatt. Eksempel på en utgift kan være gebyr for å endre bestillingen.

Utbetaling av feriepenger

I utgangspunktet skal feriepengene utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien. Noen arbeidstakere har som praksis å betale ut alle feriepengene i juni uavhengig av når ferien brukes. Dette er fortsatt mulig, men et problem er at arbeidstakere som er permittert ikke har lønn å trekke av når feriepengene skal utbetales.

En løsning på dette er å følge hovedregelen. Det vil si å utbetale lønn for de dagene som avvikles.

Hvis det er avviklet feriedager før permitteringen kan avviklede feriedager settes opp mot feriepenger til gode, og avregnes ved første feriepengeutbetaling.

Ikke krav på dagpenger i ferien

Det er uansett viktig å tydeliggjøre for de ansatte for hvilken feriepengeløsning bedriften velger å gå for. Det kan også være greit å informere arbeidstakere om at de ikke får dagpenger under ferien, og at feriedager derfor må meldes til NAV.

Les også vårt tidligere innlegg om feriepenger her https://www.firmakompetanse.no/feriepenger-i-korte-trekk/

Regjeringen foreslår lønnsstøtte til bedrifter for å få permitterte ansatte tilbake i jobb.

Den 29. mai 2020 la regjeringen fram forslag om å gi lønnsstøtte for alle ansatte som er tilbake i arbeid ved inngangen av juli og august etter å ha vært permittert. Med andre ord vil staten betale deler av lønnen til ansatte, slik at bedriftene slipper. Dette er et tiltak som skal sørge for at ansatte kommer raskere tilbake i arbeid.

Den ansatte og bedriften må oppfylle noen vilkår for å få lønnsstøtte. Kriteriene er at den ansatte:

 • ble permittert fra samme bedrift som søker.
 • tas tilbake i minst like høy stillingsbrøk som før permitteringen.
 • var registrert hos NAV som helt eller delvis permittert per 28. mai 2020 før ordningen ble foreslått.
 • kan ikke være oppsagt eller permittert på nytt før 1. oktober 2020.

  I tillegg gjelder følgende:
 • Bedriften kan ikke permittere andre ansatte i perioden.
 • Fallet i omsetning var på minimum 30% mot samme periode i fjor.

For de som oppfyller kravene er støtten er på kr. 15.000 per person i 100% stilling.

Omsetningsfall på mindre enn 30%

Hvis bedriften har et omsetningsfall på under 30%, men over 10%, kan de likevel søke om støtte, men støtten vil bli redusert. Hvis omsetningsfallet er på under 10% får de ingen støtte. Utregningen gjøres med denne formelen:

(Omsetningfall i % – 10%) * 75.000 kr = lønnsstøtte per ansatt per måned.

Eksempler

Nedenfor er to eksempler. Første eksempel er der bedriften har hatt et omsetningsfall på over 30%. Andre eksempel er der bedriften har hatt et omsetningsfall på 20%. I begge eksemplene tar vi utgangspunkt i en deltidsansatt i 80% stilling som var permittert og som har startet å jobbe i like høy stillingsprosent igjen:

Første eksempel:
15.000 kr * 80% stilling = 12.000 kr i lønnsstøtte.

Andre eksempel:
(20% omsetningsfall – 10%) * 75.000 kr * 80% stilling = 6.000 kr i lønnsstøtte.

Frivillige organisasjoner

I tillegg kan stiftelser og frivillige organisasjoner med permitterte ansatte søke. Fordi det ikke er mulig for alle disse å beregne omsetningsfall, settes støtten til 10 000 kroner per fulltidsansatt per måned.

Hvordan søke?

Det er bedriften som søker om støtte. Regjeringen håper at søknadsportalen blir åpnet i løpet av september, og bedriftene vil da kunne søke om samlet støtte for juli og august.

Fortsatt et forslag

NB: Ordningen kan fort bli oppfattet som urimelig for arbeidsgivere som har valgt å ta arbeidstakere tilbake i arbeid før 28. mai 2020. Det er verdt å merke seg at dette fortsatt bare er et forslag, og at det kan komme endringer.

Forslaget gir foreløpig ikke tilskudd for månedene som har gått, det vil si at man ikke kan søke lønnsstøtte for april, mai og juni. Bedrifter vil bare kunne søke lønnsstøtte for juli og august, slik som forslaget er i dag.

Firmakompetanse AS
Ta kontakt med oss

Firmakompetanse AS
Send us a message